Οροι και Προυποθέσεις

O χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα περιεχόμενα της Σελίδας, με την υποχρέωση να (i) παρέχει αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται στο δελτίο εγγραφής ή πραγματοποίησης της παραγγελίας και να τα διατηρεί ενημερωμένα, κάθε φορά που κάνει χρήση της Σελίδας, (ii) να μην υποπέσει σε δραστηριότητες παράνομες ή που εναντιώνονται στην καλή πίστη και την δημόσια τάξη, (iii) να μην διαδίδει περιεχόμενα ή προπαγάνδα ρατσιστικής, ξενόφοβης φύσης, που κάνει διακρίσεις ως προς το χρώμα, το φύλο, την ιδεολογία, την θρησκεία, ή που αντιτίθεται με οποιοδήποτε τρόπο στην ηθική, την δημόσια τάξη, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την τιμή, την προσωπική ζωή, την εικόνα τρίτων, και γενικότερα, στην ισχύουσα νομοθεσία. (iv) να μην προκαλέσει βλάβες στα πληροφορικά ή λογισμικά συστήματα της Σελίδας, τους προμηθευτές τις hangermou ή τρίτους, να μην εισάγει ή διαδίδει στο διαδίκτυο ιούς ή οποιαδήποτε άλλα πληροφορικά ή λογισμικά συστήματα που είναι επιρρεπή στο να προκαλούν βλάβες όπως αυτές που ήδη αναφέρθηκαν, να μην χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας και τις πληροφορίες της για να αποστέλλει διαφημίσεις, μηνύματα με εμπορικό σκοπό οποιασδήποτε φύσεως, ούτε για να συλλέγει και να αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία τρίτων, (vi) να μην προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση, ή, αν ισχύει, να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις άλλων χρηστών και να τροποποιήσει ή πλαστογραφήσει τα μηνύματά τους.

Η hangermou διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χωρίς προειδοποίησης τις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες στην Σελίδα του, έχοντας την δυνατότητα να τροποποιήσει, διαγράψει ή προσθέσει τόσο τα περιεχόμενα και υπηρεσίες που παρέχονται από την σελίδα, όσο και την μορφή με την οποία εμφανίζονται ή εντοπίζονται στην θύρα σας.

Η hangermou δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, σε καμία περίπτωση, για οποιαδήποτε βλάβη, θα μπορούσε να προκύψει, ως προς τα παρακάτω: σφάλματα ή παραλείψεις στα περιεχόμενα,έλλειψης διαθεσιμότητας της θύρας ή διάδοση ιών ή προγραμμάτων malware στα περιεχόμενα, παρόλο που έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα για να το αποφύγει.
Από αυτήν την ιστοσελίδα, ο πελάτης μπορεί να μεταβεί σε περιεχόμενα τρίτων ιστοσελίδων. Εφόσον ο πάροχος των υπηρεσιών δεν μπορεί πάντα να ελέγχει τα περιεχόμενα που εισάγονται από τρίτους στις ιστοσελίδες του, δεν αναλαμβάνει κανένα είδος ευθύνης ως προς το περιεχόμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος δηλώνει ότι θα προβεί στην άμεση απόσυρση οποιουδήποτε περιεχομένου θα μπορούσε να εναντιώνεται στην τοπική ή διεθνή νομοθεσία, την ηθική ή την δημόσια τάξη, προβαίνοντας στην άμεση απόσυρση της μετάβασης προς αυτήν την ιστοσελίδα, και ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές για τα εν λόγω περιεχόμενα.

Η hangermou δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πληροφορίες και τα περιεχόμενα που αποθηκεύονται, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε φόρουμ, τσατ, συστήματα δημιουργίας μπλογκ, σχόλια, κοινωνικά δίκτυα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επιτρέπει σε τρίτους την ανεξάρτητη δημοσίευση περιεχομένων στην Σελίδα. Εντούτοις, Η hangermou βρίσκεται στην διάθεση όλων των χρηστών, αρχών  συνεργαζόμενο ενεργά για την απόσυρση ή, αν χρειαστεί, τον περιορισμό όλων αυτών των περιεχομένων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να εναντιωθούν στην τοπική ή διεθνή νομοθεσία, τα δικαιώματα τρίτων ή την ηθική και την δημόσια τάξη. Σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρήσει ότι υπάρχει στην Σελίδα κάποιο περιεχόμενο που θα μπορούσε να ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, παρακαλείτε να ενημερώσει αμέσως τον διαχειριστή της Σελίδας.
Η Σελίδα έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί για την σωστή χρήση της. Αρχικά, είναι εγγυημένη η σωστή της λειτουργία 24 ώρες την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, η hangermou δεν απορρίπτει την πιθανότητα να υπάρχουν κάποια λάθη στον προγραμματισμό, ή να προκύψουν αίτια ανωτέρας φύσης, φυσικές καταστροφές, απεργίες, ή παρόμοιες περιστάσεις που να καταστήσουν αδύνατη την πρόσβαση στην Σελίδα.
Απαγορεύεται η εισαγωγή υπερσυνδέσμων με εμπορικούς σκοπούς σε ιστοσελίδες άλλες από την   hangermou, οι οποίες κάνουν δυνατή την πρόσβαση στην Σελίδα, χωρίς προηγουμένως να έχει ζητηθεί η συγκατάθεση την   hangermou. Η   hangermou δεν ευθύνεται για την χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων τρίτων που μπορούν να συνδεθούν μέσω συνδέσμων με το την   hangermou.γρ

Τα Στοιχεία μας
Την πώληση προϊόντων μέσω αυτής της ιστοσελίδας κάτω από την επωνυμία hangermou.gr διεξάγει η Hangermou μια ελληνική εταιρεία με έδρα στην θεσσαλονίκη Κομνηνών 4 Πανόραμα 2316 016 8323. Τα Στοιχεία Σας και οι Επισκέψεις Σας σε Αυτήν Την Ιστοσελίδα
Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας
Δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω
πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και
ακριβή.
4. Η Χρήση της Ιστοσελίδας μας
Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε:
α. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.
β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια
παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την
ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο .
Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας.
Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική
ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.