Οροι και Προυποθέσεις

 1. I. ΓΕΝΙΚΑ

Ο διαδικτυακός τόπος www.hangermou.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (έτοιμα ενδύματα,  αξεσουάρ) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην ελληνική ατομική εταιρία με την επωνυμία «Βασιλική Χατζησπύρου»  και τον διακριτικό τίτλο «hangermou» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Λεωφόρος Κομνηνών 4, Πανόραμα, Τ.Κ. 55236 , Τηλ : 2316 016 832 , ΑΦΜ: 075408845, ΔΟΥ: Ζ’ Θεσσαλονίκης,  ΓΕΜΗ:41672506000, ηλεκτρονική διεύθυνση hangermou@gmail.com, εφεξής «hangermou.gr»  

Οι παρακάτω  όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους περιηγείστε στο Διαδικτυακό μας τόπο και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τόσο προς φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, τα οποία δεν έχουν ως σκοπό τη μεταπώληση ή την εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων.

Προς τον σκοπό αυτό η «hangermou» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση ή την παράδοση προϊόντων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι παραβιάζει τον συγκεκριμένο όρο της μη δυνατότητας μεταπώλησης ή που διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 1. Χρήση ιστοσελίδας

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς πριν από την είσοδο και περιήγησή σας στο Διαδικτυακό μας τόπο. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε με δική σας ευθύνη να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια τόσο στο Δικτυακό μας τόπο όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό.

Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter της εταιρεία μας, ή η αγορά προϊόντων μας, θεωρείται ως  συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης , χωρίς καμία εξαίρεση.

 1. Τροποποιήσεις

Η «hangermou»  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα όμως στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο Νόμος. Παράλληλα, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την  ημερομηνία ανάρτησή τους  στον παρόντα Δικτυακό τόπο , οι οποίες διευκρινίζεται ότι δεν καταλαμβάνουν παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων κατά τα ανωτέρω.

 Η χρήση της «hangermou.gr»  μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 1. Πληροφορίες και προϊόντα

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές που αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα και τυχόν  υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η «hangermou» στα πλαίσια της καλής πίστης επιφυλάσσεται ,δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν από σφάλμα, παραδρομή ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Η «hangermou» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και τα μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται e- mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, με το οποίο θα σας ενημερώνουμε εγκαίρως για τυχόν μη διαθεσιμότητα του προϊόντος που παραγγείλατε και οφείλουμε να σας επιστρέψουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που τυχόν μας είχετε καταβάλλει,οπότε και, στην περίπτωση αυτή, δεν έχουμε  καμία περαιτέρω ευθύνη.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την πώληση, τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και τις σχετικές ευρωπαικές οδηγίες. Το ηλεκτρονικό κατάστημα «hangermou.gr» παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού του τόπου «όπως ακριβώς έχουν».Δεν δηλώνουμε με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία , τη χρήση του διαδικτυακού τόπου την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν καθώς και σε τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορούμε  να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη κατά τη χρήση του site. Εντός του πλαισίου της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, η Εταιρία μας δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή, την ενημέρωση των χαρακτηριστικών και της τιμής κάποιου προϊόντος.

Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα,υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού μας  καταστήματος.

Η εταιρία μας στο πλαίσιο των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό της κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προιόντων κατά τα ανωτέρω και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η εταρία μας αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και, στην περίπτωση αυτή, δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

 1. Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «hangermou» ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η «hangermou» έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού του καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή  ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου το δικτυακού τόπο για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν η «hangermou.gr» δώσει εγγράφως τη συναίνεση της.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «hangermou», ή τρίτων μερών αντίστοιχα, και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς Νόμους περί  εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Η εμφάνισή τους στις ιστοσελίδες της «hangermou» δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε περίπτωση μίας τέτοιας επέμβασης η «hangermou» επιφυλάσσεται να ανορθώσει κάθε ζημία της, θετική ή αποθετική, καθώς και την τυχόν ηθική βλάβη που πιθανώς υποστεί από μια τέτοια ενέργεια ενώπιον των αστικών και των ποινικών δικαστηρίων.

7.Υπερσύνδεσμοι

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους μόνο προς διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος «hangermou.gr», η δε χρήση αυτών των ιστοσελίδων δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη ή πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι εγκρίνουμε, αποδεχόμαστε  ή ευθυνόμαστε για το περιεχόμενό τους. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας μας .

Ρητώς δηλώνουμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη και για το περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης τους οποίους ο εκάστοτε χρήστης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά, πριν περιηγηθεί σε οποιονδήποτε από αυτούς και για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που πιθανώς να λάβει ο Χρήστης από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, καθώς η «hangermou»  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία πιθανώς να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. 

 1. Εγγραφή Χρήστη-Δημιουργία Λογαριασμού

Η εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα «hangermou.gr» είναι προαιρετική. Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη προκειμένου να προβείτε σε μία αγορά ή να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας , καθώς υπάρχει η δυνατότητα αγοράς ως επισκέπτη.

Μπορείτε να δημιουργήσετε Λογαριασμό χρήστη κατά το στάδιο υποβολής παραγγελίας.

Καταχωρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ,τα στοιχεία που σας  ζητούνται, καθορίζετε τον κωδικό Πρόσβασής σας , πατάτε «ΕΓΓΡΑΦΗ» και αιτείστε τη δημιουργία λογαριασμού στο eshop μας. Κατόπιν θα λάβετε στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μήνυμα από την Εταιρία ότι δημιουργήσατε λογαριασμό στο e-shop .

Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, καλείστε να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους χρήσης, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων και  Απορρήτου του e-shop, πατώντας στην αντίστοιχη δήλωση και πατώντας το κουμπί «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ».

Να σημειωθεί ότι με τον παραπάνω κωδικό πρόσβασης θα αποκτάτε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας όποτε επιθυμείτε. Ο κωδικός αυτός σας ταυτοποιεί, πρέπει να τον διατηρείτε πάντοτε μυστικό και ασφαλή για αυτό και έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του κωδικού πρόσβασης. Απαγορεύεται να παραχωρείτε τον κωδικό πρόσβασης σε τρίτους.Επίσης, οφείλετε να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία αν πιστεύετε ότι κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να έχει γίνει γνωστός σε τρίτο ή χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο.

Φέρετε  την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει την εταιρεία προσηκόντως στο hangermou@gmail.com . Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας, θα πρέπει να θέσετε νέο κωδικό εξ αρχής, διότι ο κωδικός που δημιουργείτε κρυπτογραφείται και είναι αδύνατη η ανάκτησή του.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί :

-Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του. Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει.

-Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει η «hangermou.gr».

-Να δει παλιές παραγγελίες του.

-Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του.

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα.

Η δημιουργία λογαριασμού καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας μας είναι δυνατή μόνο για φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και αποκλείονται ανήλικα άτομα κάτω των 18 ετών.

Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας λογαριασμού στην  «hangermou.gr», της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (πχ.  για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία του, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή και για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που μας έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση hangermou@gmail.com .Έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από την «hangermou.gr», τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email. Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία για συγκεκριμένους σκοπούς.

Περισσότερα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο eshop μας από την εταιρεία μας μπορείτε να δείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό οποτεδήποτε και κατά βούληση, ως εξής:

Καταρχήν μεταβαίνετε στο Λογαριασμό σας και συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Μετά την απενεργοποίηση του Λογαριασμού σας αφαιρούνται τυχόν προσωπικά δεδομένα σας, ενώ τυχόν δεδομένα παραγγελιών που πρέπει να διατηρηθούν για άλλους σκοπούς, διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας, δεν θα είναι δυνατή  η πρόσβαση στα δεδομένα αγορών σας από την εταιρία, ούτε να εντοπιστούν οι έως τότε παραγγελίες σας.

Επιπλέον,μπορούμε να διακόψουμε τον Λογαριασμό σας με αποστολή e-mail σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του e-shop ή που διαπιστωθεί ή υπάρξουν υπόνοιες ή καταγγελίες για παράνομη χρήση του Λογαριασμού σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο  που σχετίζεται με την παρούσα συμβατική σχέση και γενικά η εταιρία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την πώληση προϊόντων σε εσάς σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων (πχ σε περίπτωση μεταπώλησης).

 1. Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Οι χρήστες που εισάγουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στην «hangermou.gr» συναινούν να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία & προσφορές που αφορούν στο eshop μας .

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου  λαμβάνει με την εγγραφή του εξ’ ελευθεριότητάς του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Μπορούμε επίσης να διατηρούμε αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters πάντα με την σύμφωνη γνώμη του χρήστη, η οποία παρέχεται με την εγγραφή του στο site.

Δεν ευθυνόμαστε αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service Providers) για την παράδοσή τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία». Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων του ιστότοπου, μπορεί να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails που λαμβάνει.Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters.

 1. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Απαγορεύεται στον χρήστη δια μέσω της «hangermou.gr»:

α) η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου.

β)η  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

γ)η  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

δ) η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.

ε)η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

ζ) η ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

η) η παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

θ) η συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 1. Διαδικασία αγοράς μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος

9.1 Πώς Καταρτίζεται η Σύμβαση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μας αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο.

Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το  κουμπί “Έγκριση Πληρωμής”. Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτό δεν σημαίνει πως η  παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή, καθώς αυτό αποτελεί μια πρόταση από εσάς προς εμάς για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους μας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς ενός e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι το προϊόν έχει αποσταλεί. Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ μας  θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν σας στέλνουμε την Επιβεβαίωση Αποστολής.

Η Σύμβαση θα αφορά μόνο στα προϊόντα των οποίων την αποστολή έχουμε επιβεβαιώσει στην Επιβεβαίωση Αποστολής. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας προμηθεύσουμε τυχόν περαιτέρω προϊόντα που ενδεχομένως είναι μέρος της παραγγελίας σας, παρά μόνο όταν επιβεβαιωθεί η αποστολή των εν λόγω προϊόντων με ξεχωριστή  Επιβεβαίωση Αποστολής.

9.2 Μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε τις κατηγορίες που βρίσκονται στο κεντρικό μενού του ιστότοπου, να πλοηγηθείτε σε αυτές για να βρει το προϊόν που ψάχνετε ή να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία αναζήτησης προϊόντων μέσω της οποίας μπορεί να βρείτε προϊόντα βάσει όρων αναζήτησης. Στη συνέχεια μπορεί να προσθέσετε τα προϊόντα στο καλάθι του κάνοντας κλικ στην επιλογή “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ”. Επίσης μπορείτε να μεταβείτε στο καλάθι σας  κάνοντας κλικ στο σύμβολο “καλάθι» το οποίο βρίσκεται στο πάνω αριστερά μέρος της ιστοσελίδας, ή στον σύνδεσμο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ», ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσει το link διαγραφής από το καλάθι -πατώντας το σύμβολο Χ για να αφαιρέσετε τα προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Για να υποβάλετε την  παραγγελίας σας , ως χρήστης της «hangermou.gr» μπορείτε είτε να δημιουργήσετε λογαριασμό μέσω της επιλογής “Δημιουργία Λογαριασμού” , είτε να συνεχίσετε ως “Επισκέπτης”, συμπληρώνοντας αντίστοιχα τα στοιχεία που σας ζητούνται στα διάφορα πεδία, όπως Όνομα, Επίθετο, διεύθυνση παράδοσης , e mail, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α.

Έπειτα μεταβαίνετε στον τρόπο πληρωμής , όπου επιλέγετε ανάμεσα στους τρόπους πληρωμής που σας προσφέρουμε κάνοντας κλικ στην επιλογή της αρεσκείας σας.

Για την υποβολή της παραγγελίας απαιτείται επιπλέον και η δήλωση αποδοχής των παρόντων γενικών όρων, προϋποθέσεων και συμφωνιών με επιλογή σε εμφανές και συγκεκριμένο σημείο που παρέχεται στη φόρμα της παραγγελίας.Με τη δήλωση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση αυτών των όρων πριν την υποβολή της παραγγελίας καθώς και ότι γνωρίζει και αποδέχεται ότι εν λόγω παραγγελία ενέχει υποχρέωση πληρωμής σε εμάς του τιμήματος των παραγγελθέντων προϊόντων.

Για να ολοκληρώσετε την αγορά σας πρέπει να κάνει κλικ στο link “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” και εν συνεχεία θα λάβετε στο email σας τον κωδικό παραγγελίας σας και την αναλυτική παρουσίαση της παραγγελίας σας.

Με βάση την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή οφείλουμε να σας αποστείλουμε ενημερώσεις στο πλαίσιο σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στο ως άνω πλαίσιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή σε άλλο στοιχείο επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού ή κατά την διενέργεια των αγορών σας στο e-shop, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς  εξαιτίας σφάλματος στα στοιχεία που μας δώσατε είτε λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, στο τηλέφωνό σας, στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, είτε  λόγω αλλαγής των στοιχείων σας και σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε εγκαίρως την εταιρεία. Αν οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία εσείς δηλώνετε, δεν έχουμε καμία ευθύνη, ενώ έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας τυχόν αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς.

9.3. Παρακολούθηση Παραγγελίας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παρακολουθείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παραγγελία σας μπαίνοντας στoν λογαριασμό σας και κάνοντας κλικ στην επιλογή «Οι παραγγελίες μου» ή μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου των ταχυμεταφορών EΛΤΑ COURIER και του ενός σχετικού κωδικού αποστολής, τον οποίο σας αποστέλλουμε με την επιβεβαίωση αποστολής της παραγγελίας σας .

 1. Τιμές

Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων μας συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Η «hangermou.gr» διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας.

11.Τρόποι Πληρωμής

Ως τρόποι πληρωμής από τους οποίους μπορεί να επιλέξει ο πελάτης της «hangermou.gr» ορίζονται περιοριστικά οι κάτωθι:

Α. Κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

VIVA WALLET :………….

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: …………….

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ

Το ποσό που καταθέτετε στον λογαριασμό πρέπει να είναι το ακριβές ποσό της παραγγελίας σας. Τα τραπεζικά έξοδα πρέπει να καλύπτονται από τον πελάτη / αγοραστή. Παρακαλούμε να  λάβετε υπόψη ότι η παραγγελία σας θα επισπευσθεί μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή σας. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 2 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με την τράπεζα. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας αποστείλετε αμέσως μετά την κατάθεση το αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση hangermou@gmail.com  και να αναφέρετε στην αιτιολογία της κατάθεσης τον κωδικό της παραγγελίας σας ώστε να γίνει η ταυτοποίηση και να επεξεργαστούμε και δρομολογήσουμε άμεσα την παραγγελία σας.

Β. Με αντικαταβολή.

Η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή είναι διαθέσιμη μόνο για αγορές εντός Ελλάδος. Με την επιλογή του τρόπου αυτού, πληρώνετε τον συνεργάτη της εταιρείας EΛΤΑ COURIER,με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο που μας έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας σε μετρητά ή με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, εφόσον  η εταιρία ταχυμεταφορών που θα πραγματοποιήσει την παράδοση, θα είναι εφοδιασμένη με σχετικό τερματικό. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ρητά με την αποδοχή των παρόντων ότι η πληρωμή του τιμήματος ενδέχεται να γίνει μόνον με καταβολή μετρητών στην εταιρία ταχυμεταφοράς.

Το κόστος αντικαταβολής είναι 1,5€. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ με ΦΠΑ προς ιδιώτες και παραστατικά αξίας άνω των 500€ προ ΦΠΑ προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

 • Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
 1. Παράδοση προιόντων

12.1 Τρόποι παράδοσης

Αποστολές πραγματοποιούνται και παραγγελίες παραδίδονται σε όλη την Ελληνική επικράτεια και την Κύπρο.   

Συνεργαζόμαστε με την μεταφορική εταιρεία EΛΤΑ COURIER .Η παραγγελία σας παραδίνονται εντός  1-3 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας 1-3 εργάσιμες μέρες για Ελλάδα, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας , όπως περίοδοι ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών, αλλά και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας  , δηλαδή κάθε άλλου γεγονότος έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης.

Οι ημέρες παράδοσης σε εσάς των προϊόντων σας είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 17:00 μμ.

Όσες παραγγελίες καταχωρούνται την Παρασκευή μετά τις 12:00 (ώρα Ελλάδας) και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επεξεργάζονται τη Δευτέρα. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους εκπτώσεων, προσφορών, εορτών, ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μεταφορική εταιρεία της αρεσκείας σας,τότε τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς και η «hangermou.gr» δεν έχει καμία  ευθύνη  για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων σας.

Υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των παραγγελιών από το φυσικό μας κατάστημα που διατηρούμε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Λεωφόρο Κομνηνών αριθμός 4, Πανόραμα Τ.Κ. 55236 κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στο τηλέφωνο 2316   016 832 .

12.2 Καθυστέρηση Παράδοσης

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των προϊόντων σας, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση των προϊόντων σας δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση ανώτερης βίας κατά ανωτέρω.

Σε περίπτωση καθυστέρησης λόγω μη διαθεσιμότητας προϊόντος ,θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει.

Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στα τηλέφωνα 2316 016 832 ή να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση:  hangermou@gmail.com  στα οποία και μπορείτε να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας στο σύνολο της παραγγελίας ή σε μέρος αυτής.

12.2 Έξοδα αποστολής.

Η εταιρία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε είναι η EΛΤΑ COURIER. Όλες οι παραγγελίες εντός Ελλάδος και άνω των 50 € γίνονται με δωρεάν έξοδα αποστολής , ενώ για παραγγελίες αξίας  κάτω των  50€ η χρέωση μεταφορικών είναι 2€ έως 2 κιλά και για κάθε επιπλέον κιλό 0,80 ευρώ .Σε περίπτωση αντικαταβολής υπάρχει επιπλέον χρέωση 1,5 ευρώ για παραγγελίες ανεξαρτήτως ποσού.

Οι αποστολές στην Κύπρο επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής 7€ ανά παραγγελία, κόστος το οποίο δύναται να αυξομειώνεται κατά περίπτωση με βάση τις χρεώσεις της εταιρίας ταχυμεταφορών, ενώ τα μεταφορικά είναι Δωρεάν, αν η παραγγελία υπερβαίνει τα €80. Η εταιρεία που συνεργαζόμαστε είναι η EΛΤΑ COURIER.

Αναφορικά με τις χρεώσεις-έξοδα αποστολής σε αυτήν την περίπτωση , αυτά θα υπολογίζονται αυτόματα κατά τη διαδικασία υποβολής παραγγελίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την μετάβαση σε υποχρέωση πληρωμής . Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της EΛΤΑ COURIER.(https://www.elta-courier.gr/)

Αν τυχόν  η περιοχή που έχετε δηλώσει να σας αποσταλούν τα προϊόντα σας δεν εξυπηρετείται από το δίκτυο των εταιρειών ταχυμεταφοράς, θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας με εναλλακτικό τρόπο, πάλι με δωρεάν έξοδα μεταφορικών για εσάς για παράδοση εντός Ελλάδος κατά τα ανωτέρω.

 1. Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
 2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία και μέσα σε δύο ώρες από την υποβολή της , μπορείτε να καλέσετε το 2316 016 832 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.
 3. Πολιτική επιστροφών-Αντικατάσταση-υπαναχώρηση

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε θέσει εσείς ως καταναλωτής ή σαφώς εξατομικευμένων αναγκών ή/και επιθυμιών σας καθώς και στα ενδύματα ή/και αξεσουάρ που είναι ζωγραφισμένα στο χέρι.

14.1. Αντικατάσταση

Αν επιθυμείτε αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο μέγεθος ή άλλο προϊόν, αυτή γίνεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας και εφόσον τα προϊόντα  είναι στην αρχική τους κατάσταση μαζί με το καρτελάκι και την απόδειξη αγοράς και κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα, μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση hangermou@gmail.com ή τηλεφωνικώς στο 2316 016 832 και διευκρινίζεται ότι δεν αποτελεί ενέργεια υπαναχώρησης από μέρους σας.

Η εταιρεία μας δεν αντικαθιστά προϊόντα τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, κακώσεις ή δε συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα τα οποία λάβατε από εμάς.

Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντος, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος όλων των μεταφορικών που θα προκύψουν, τα οποία είναι 2€ έως 2 κιλά και για κάθε επιπλέον κιλό 0,80 ευρώ.  

14.2.Δικαίωμα υπαναχώρησης

Αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής-φυσικό πρόσωπο, δικαιούστε  να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση   αναιτιολόγητα μέσα σε 14 ημερές από την ημέρα που εσείς ή  κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διαφορετικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς , απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες ,από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διαφορετικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς, απέκτησε  τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος.

14.2.1. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης:

Α)μπορείτε είτε να ενημερώσετε την Εταιρεία μας ταχυδρομικώς στη διεύθυνση οδός Λεωφόρος Κομνηνών αριθμός 4, Πανόραμα Τ.Κ. 55236 ,Θεσσαλονίκη για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση με ρητό τρόπο  (π.χ. αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή),

Β)Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την φόρμα υπαναχώρησης που εμφανίζεται στο τέλος των παρόντων όρων χρήσης , αλλά και με το έντυπο υπαναχώρησης -επιστροφής προϊόντων που περιέχεται μέσα σε κάθε παραγγελία καθώς και είναι αναρτημένη στον ιστότοπό μας και να μας την αποστείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση hangermou@gmail.com, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

θα σας αποστείλουμε χωρίς καθυστέρηση στο email σας που μας έχετε δηλώσει μία επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας. 

14.2.2. Υποχρεώσεις χρήστη που υπαναχωρεί

Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να μας ενημερώσετε κατά τα ανωτέρω σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.Ρητά συμφωνείται ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει σε εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή σε εμάς της Δήλωσης Υπαναχώρησής σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Μόλις παραλάβουμε το αίτημά σας ,θα σας αποστείλουμε χωρίς καθυστέρηση στο email σας που μας έχετε δηλώσει επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε σε εμάς στη διεύθυνσή μας το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα σε άριστη κατάσταση ,χωρίς φθορές ,εντός της αρχικής συσκευασίας του και με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα,χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε σε εμάς η δήλωση υπαναχώρησής σας  από τη Σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Μπορείτε να στείλετε πίσω τα προιόντα και πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Το κόστος της επιστροφής των προϊόντων το αναλαμβάνετε εσείς.

14.2.2. Αποτελέσματα Υπαναχώρησης

Αν υπαναχωρήσετε από αυτή τη Σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από  εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης με την εξαίρεση των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους παράδοσης από αυτόν που εμείς προσφέρουμε και  με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω υπό 14.2.3. Έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε.

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

14.2.3. Διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε θέσει εσείς ως καταναλωτής ή σαφώς εξατομικευμένων αναγκών ή/και επιθυμιών σας και στα ενδύματα ή/και αξεσουάρ που είναι ζωγραφισμένα στο χέρι.  

Διευκρινίζεται ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα .

Διευκρινίζεται ότι δεν παραλαμβάνουμε προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητά τους. Κατά συνέπεια δεν παραλαμβάνουμε  τα προϊόντα που τυχόν βρίσκονται στην ως άνω κατάσταση και συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησής σας δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους από μέρους σας που  να  αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

Διευκρινίζεται ότι τα μαγιό μπορούν να επιστραφούν εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Στα μαγιό δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τα προστατευτικά αυτοκόλλητα υγιεινής.

 1. Ελλαττωματικά προϊόντα-Ευθύνη «hangermou.gr»

15.1 Ευθυνόμαστε απέναντι στους πελάτες μας σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα σε περίπτωση που κάποιο από τα προιόντα που παραλάβατε είναι ελαττωματικό ή δεν φέρει τις συμφωνημένες ιδιότητες.

Αναλυτικότερα σε περίπτωση ελαττωματικού προιόντος ή μη ύπαρξης συμφωνημένης ιδιότητας  μπορείτε:

1)να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς δική σας επιβάρυνση, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,

2) να ζητήσετε την αντικατάσταση του με άλλο κατά τα ανωτέρω

3) να ζητήσετε μείωση τιμήματος

4)να υπαναχωρήσετε ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία.

Απαραίτητη προυπόθεση  για την άσκηση των δικαιωμάτων σας είναι το ελάττωμα να μην έχει προκληθεί από εσάς , ή το προϊόν το οποίο θα επιστραφεί να μην φέρει βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις, να έχουν τη συσκευασία τους και τα σχετικά έγγραφα , όπως π.χ. απόδειξη αγοράς, οδηγίες χρήσης κ.α. και γενικότερα να μην δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την συνήθη και απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του.

Καταρχήν στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να μας ενημερώσετε όσο το δυνατόν συντομότερο από την παραλαβή των προϊόντων εγγράφως τόσο για την διαπίστωση ύπαρξης ελαττώματος όσο και για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας μέσω mail, ταχυδρομικής επιστολής ή με οποιονδήποτε άλλο έγγραφο τύπο, προκειμένου να συνεννοηθείτε για το ζήτημα αυτό και να ασκήσετε τυχόν δικαιώματά σας και στη συνέχεια να αποστείλετε το προϊόν στη διεύθυνσή μας, οδός Λεωφόρος Κομνηνών αριθμός 4 ,Πανόραμα Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55236 με δική μας χρέωση.

Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν για να διαπιστώσουμε την ορθότητα του αιτήματός σας και στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση προιόντος.

Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσαμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.

Στην περίπτωση αυτή ,το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο,  συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων αρχικής αποστολής. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει με την ίδια μέθοδο που έγινε και η  πληρωμή κατά την αγορά.

15.2.  Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει εκτελεσθεί με λανθασμένο τρόπο, όπως για παράδειγμα εάν έχετε παραλάβει λάθος προιόν ή έχει τιμολογηθεί λανθασμένα το προιόν και άλλα ,υποχρεούστε να μας ενημερώσετε άμεσα είτε επικοινωνόντας μαζί μας στο τηλ. 2316 016 832 είτε αποστέλλοντάς μας e-mail στο hangermou@gmail.com .

15.3.Σε περίπτωση που ορίζετε εσείς διαφορετική εταιρία ταχυμεταφοράς,σας  ενημερώνουμε ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει αποκλεσιτκά και μόνο εσάς, από τη στιγμή που θα παραλάβει την παραγγελία από εμάς.

 1. Τρόπος επιστροφής χρημάτων

Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ή τραπεζικού εμβάσματος, το ποσό επιστρέφεται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο καταναλωτής κατά την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία.

 1. Cookies /IP addresses

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και να συλλέγει IP addresses.

Cookies ονομάζονται τα μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλους για το σκοπό της αναγνώρισης από την εκάστοτε ιστοσελίδα των στοιχείων του Επισκέπτη/Χρήστη, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο και την περιήγησή του στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση ούτε λαμβάνει γνώση μέσω των cookies οποιουδήποτε εγγράφου, αρχείου ή δεδομένου που είναι αποθηκευμένο ή εγκατεστημένο στον προσωπικό υπολογιστή του Επισκέπτη/Χρήστη.

Τα Cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας και της δημοφιλίας της ιστοσελίδας μας ή για σκοπούς marketing. Ο χρήστης με την είσοδό του στην ιστοσελίδα καλείται να αποδεχθεί ή να απορρίψει την εφαρμογή των cookies. Σε περίπτωση που, όμως, δεν επιθυμεί τη χρήση cookies, η Εταιρία δεν εγγυάται την πλήρη προσβασιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

IP Address είναι η διεύθυνση μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρομοίως, οι διευθύνσεις ΙΡ χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους ή για σκοπούς marketing.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες όπως και για διαχείριση των ρυθμίσεων συγκατάθεσης, δείτε την σελίδα Πολιτική Cookies(shorturl.at/mtBJK).  

 1. Προστασία προσωπικών δεδεμένων

Η Εταιρία μας είναι η αποκλειστική ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος με την ονομασία «hangermou.gr». Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η Εταιρία μας, τα στοιχεία της οποίας δηλώνονται στην αρχή του παρόντος.

Η λειτουργία της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679),τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),τις οποίες η εταιρία αποδέχεται και έχει ενσωματώσει στην οικεία πολιτική απορρήτου -προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρία μας δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, με απόλυτο σεβασμό και καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση αυτών. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία λαμβάνει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο που κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, την επεξεργασία που τυγχάνουν από την «hangermou.gr» και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες αυτών και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των παρόντων όρων χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ΕΔΩ(shorturl.at/mtBJK) , για να διαβάστε και να αποδεχτείτε τους σχετικούς αυτούς όρους.

19 .Δήλωση Εχεμύθειας

Κάθε προσωπικό δεδομένο και πληροφορία το οποίο καταχωρίζει ή με άλλον τρόπο παρέχει στην Εταιρία ο χρήστης , καθώς και όσα συλλέγονται μετά από αίτημα της Εταιρείας είναι απολύτως εμπιστευτικά και η Εταιρία δεσμεύεται να τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς ορθής παροχής των υπηρεσιών μας προς τον Πελάτη και επικοινωνίας μαζί του στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όταν ο Χρήστης αποστέλλει ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχει χρησιμοποιείται για να του απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή του. Αντιμετωπίζουμε τις αιτήσεις που συμπληρώνει κάθε Χρήστης καθώς και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλει ως απόρρητα στοιχεία.

Καμία πληροφορία ή αλληλογραφία δεν γνωστοποιείται σε τρίτους παρά μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παραγγελίας (π.χ. παροχή στοιχείων ονόματος, διεύθυνσης και τηλεφώνου σε παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, παρόχους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης όπως π.χ. οι υπηρεσίες Hosting (φιλοξενίας) ή εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο εκ του Νόμου.

Περαιτέρω, δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, εφόσον αυτό ζητηθεί από την εταιρία ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει και προσβάλλει την εταιρία μας. Επισημαίνεται ότι μία τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου για:

Α)την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της Εταιρίας μας

Β)την προστασία ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site

Γ)την προστασία της προσωπικής ασφάλειας ή της περιουσίας των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.

 1. Διατηρούμε το δικαίωμα:

α) να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης οι οποίες αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στον ιστότοπό μας, για αυτό και καλείσθε κάθε φορά που υποβάλετε μία παραγγελία ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας να ανατρέχετε στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου και να τους αποδέχεστε. 

β) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε ή περιορίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου και των προϊόντων του eshop

γ) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης, της δομής ή της σύνθεσης του eshop καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και

δ) να περιορίζουμε την πρόσβαση στο σύνολο του eshop ή σε μέρος αυτού.

ε) Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της  Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.

στ) Υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη.

η) να τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας του e-shop και τις χρεώσεις, καθώς επίσης και

θ) να αναρτά προσφορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μέχρις εξαντλήσεως αποθεμάτων, να προβαίνει σε τακτικές ή έκτακτες εκπτώσεις, να διενεργεί διαγωνισμούς κ.ο.κ.

Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Εάν οποιοσδήποτε  όρος ή προυπόθεση κριθεί άκυρη, ακυρώσιμη ή μη εκτελεστή , η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί και οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ.

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

21.Τελικοί όροι.

21.1.Οι παρόντες όροι χρήσης  διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση τυχόν χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από χώρα του εξωτερικού, εφαρμογής θα τυγχάνουν πάλι οι παρόντες όροι.

21.2.Οι παρόντες όροι μπορούν και θα αναπροσαρμόζονται κάθε φορά που αλλάζει κάτι στην Πολιτική της Εταιρίας μας ή κάθε φορά που ο Νόμος επιτάσσει να πραγματοποιηθούν αλλαγές. Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται στο παρόν κείμενο του ιστότοπού μας

21.3. Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται από τις συναπτόμενες συμβάσεις πώλησης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος μας θα επιλύεται κατ’ εφαρμογή του Ελληνικού Δίκαιου και αρμόδια για την επίλυση των σχετικών διαφορών και την ερμηνεία των διατάξεων είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

21.4. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους εκάστοτε υπάρχοντες νομοθετικά θεσμοθετημένους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως λ.χ. στις ενώσεις καταναλωτών, στην γενική γραμματεία Καταναλωτή , στις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές φιλικού διακανονισμού , στον συνήγορο του Πολίτη κτλ.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ)  διαθέσιμη στο  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language

η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του σε εμάς στο email hangermou@gmail.com προς εξεύρεση λύσης ή στο τηλέφωνο 2316 016 832 . Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html

Επισημαίνεται ρητά ότι η προστασία που παρέχει ο Νόμος 2251/1994 αφορά μόνον τον «καταναλωτή», όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2251/1994. Η ακυρότητα μέρους των παρόντων όρων δεν επιφέρει ακυρότητα όλων των όρων παρά μόνο οδηγεί σε ακυρότητα και ανεφάρμοστο του μέρους, η σύμβαση κατά τα λοιπά ισχύει και λειτουργεί κανονικά.

Η «hangermou.gr» συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Greek eCommerceAssociation- GRECA)https://www.greekecommerce.gr/, ο οποίος ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται τόσο απέναντι στον καταναλωτή όσο και μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα/ υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών.

21.5. Eπικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή παράπονο από την εφαρμογή του συνόλου των περιεχομένων στην παρούσα ιστοσελίδα όρων χρήσης ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικά στο  2316 016 832 ή με email στο hangermou@gmail.com

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

( Άρθρου 4 Νόμου 2251/1994)

ΠΡΟΣ:

Την ελληνική ατομική εταιρία με την επωνυμία «Βασιλική Χατζησπύρου » που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Λεωφόρος Κομνηνών αριθμός 4 ,Πανόραμα Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 55236 , τηλ. 2316 016 832,  e-mail: hangermou@gmail.com 

Εγώ, ο(η) υπογράφων (-ουσα), ……………………………….. (Όνομα) ………………………………

(Επώνυμο) του ……………………., κάτοικος ………………………………………….(Οδός/ Αριθμός)………………… (ΤΚ) ………………………….(Πόλη), τηλέφωνο …….………………………….,

……………………….., e-mail …………………………………………, δηλώνω και γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ αναιτιολογήτως από την υπ’ αριθ…………………../.…/…./202…. σύμβασή πώλησης των ακόλουθων αγαθών με την Εταιρία, την οποία ματαιώνω.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

– Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.

– Ότι τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή ζημία.

Ημερομηνία: …../ ……/ 202…

Επιθυμώ την πίστωση του ποσού στο προσωπικό μου Λογαριασμό ……………………….

Επιθυμώ την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης.

Ο (Η) Δηλών (ούσα ) και Υπαναχωρών (-ούσα)

(Υπογραφή)

υπογράφεται μόνο αν το παρόν έγγραφο κοινοποιηθεί σε χαρτί.1,5

Η «hangermou.gr» θεωρεί ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων των πελατών & συνεργατών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει για εμάς πρωταρχική σημασία .

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου, η οποία περιγράφει αναλυτικά και σας ενημερώνει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας https://www.hangermou.gr , για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας ή κάνετε χρήση των υπηρεσιών της «hangermou.gr», για το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και τους αποδέκτες τους, για τα δικαιώματά και τις επιλογές σας στα προσωπικά σας δεδομένα σας καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιλαμβάνεται και η πολιτική Cookies ως ενιαίο κείμενο αναπόσπαστο τμήμα των όρων χρήσης και Συναλλαγών της «hangermou.gr».

Ενδέχεται να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και με σχετική ενημέρωση των επισκεπτών με μήνυμα που θα εμφανίζεται στην αρχική μας  σελίδα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα.

Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, θα σας παρακαλούσαμε να μην συνεχίσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 1. Τι είναι προσωπικά δεδομένα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, δηλαδή να εξακριβωθεί η ταυτότητά του από το αναγνωριστικό αυτό στοιχείο. Τέτοια στοιχεία είναι για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ).

2.Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ατομική ελληνική εταιρία με την επωνυμία «Βασιλική Χατζησπύρου » και τον διακριτικό τίτλο «hangermou» ,που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Κομνηνών 4, Πανόραμα , Τ.Κ. 55236 , Τηλ : 2316 016 832, με Α.Φ.Μ. 075408835, Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, ΓΕΜΗ:…………………………..,στην οποία ανήκει και διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμο και επισκέψιμο διαδικτυακό τόπο-ηλεκτρονικό κατάστημα με domain name «www.hangermou.gr».

3.Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη δ/νση ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (email) hangermou@gmail.com,στο τηλέφωνο 2316 016832 και ώρες 10:00-14:00 καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου καθώς και με αποστολή απλού ταχυδρομείου στην Δ/νση ταχυδρομείου Λεωφόρος Κομνηνών 4,Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55236 .

Πώς και ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε ;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό που προορίζονται.

4.1 Ειδικότερα κατά την πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγουμε:

 • Δεδομένα Ταυτότητας που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας ή κατά την δημιουργία Λογαριασμού, τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς κτλ.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας που μας χορηγείτε τόσο υποχρεωτικά, όσο και προαιρετικά όπως πχ κατά την υποβολή της παραγγελίας ή το άνοιγμα Λογαριασμού ή στα πλαίσια της λήψης εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία μας, η στα πλαίσια της συμμετοχής σας σε διάφορες ενέργειες της Εταιρείας μας (πχ διαγωνισμούς κτλ.).
 • Δεδομένα οικονομικά που μας χορηγείτε υποχρεωτικά κατά την υποβολή της παραγγελίας (πχ στοιχεία κάρτας ή τραπεζικό λογαριασμό κτλ).
 • Δεδομένα Συναλλαγής που συλλέγουμε κατά την αγορά σας ή χρήση των υπηρεσιών μας πχ κατά την αποστολή newsletter ,είδος αγοράς, τόπος παράδοσης, χρόνος αγοράς, υπαναχώρηση, παράπονά σας, ιστορικό αγορών, καλάθι αγορών σας κλπ.
 • Δεδομένα Καταναλωτικής Συμπεριφοράς: Καταναλωτικές προτιμήσεις με βάση τα προϊόντα αγορών, την εξαργύρωση δώρων, τη συχνότητα αγοράς, τρόπος, χρόνος αγοράς, είδος αγοράς κτλ
 • Δεδομένα τεχνικά όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείται για να προσπελάσετε το Δικτυακό μας Τόπο κτλ.
 • Δεδομένα Σύνδεσης στο Λογαριασμό σας, που είναι το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) ή και άλλα δεδομένα σύνδεσης και ταυτοποίησης, όπως όταν μεταφέρεστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω εφαρμογής scan .
 • Δεδομένα Προφίλ που συνάγονται από τα στοιχεία που μας χορηγείτε είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά κατά τις αγορές ή την εγγραφή σας ως Μέλος, ή από τη χρήση του Newsletter, από την περιήγηση σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, από τις αγορές σας (είδος, χρόνος, κόστος,), από τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς μας, από σχόλιά σας και ερωτήσεις σας προς εμάς μέσω του chat στην ιστοσελίδα μας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή από τυχόν παράπονά σας, από τη διάδρασή σας με τα Social Media ,από τις πληροφορίες που αναρτάτε οικειοθελώς στα Social Media, πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies που χρησιμοποιούμε κτλ.
 • Δεδομένα Δημογραφικά: ηλικία, φύλο, τόπος διαμονής κτλ.
 • Δεδομένα μέσω Cookies: αριθμό επισκέψεων στο eshop, χρόνο παραμονής, αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με το eshop (βλέπετε Πολιτική Cookies παρακάτω).

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;

Κατά την πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, κατά την υποβολή παραγγελίας, το άνοιγμα Λογαριασμού σας, την εγγραφή και λήψη των newsletter μας και γενικότερα τη χρήση άλλων υπηρεσιών μας, συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών σας δεδομένων είτε από εσάς, ή από τρίτους ή με αυτοματοποιημένα μέσα όπως ενδεικτικά:

Α. Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς, όπως:

 • Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας είτε αυτή είναι ηλεκτρονική είτε τηλεφωνική μας χορηγείτε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, το email σας, τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό) και τα στοιχεία πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα κτλ).
 • Κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού μας χορηγείτε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το email σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας που μας δηλώνετε κατά προτίμηση κινητό ή σταθερό και προαιρετικά το φύλο, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία επικοινωνίας για εμπορικούς σκοπούς.
 • Κατά την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας (newsletter) μας χορηγείτε το email σας.
 • Κατά την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς που κατά καιρούς διεξάγει η Εταιρεία μας μας χορηγείτε τα προσωπικά σας στοιχεία που προσδιορίζονται ανά περίπτωση.
 • Κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας μας (FB,Instagramm ) μας χορηγείτε κατά περίπτωση προσωπικά σας στοιχεία όπως το email σας.

    Β. Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα , όπως :

 • Με τη χρήση των cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών συλλέγουμε ή/και δημιουργούμε δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, όπως τα προϊόντα που επισκέπτεστε, η διάρκεια και η συχνότητα που παρατηρείτε ορισμένα προϊόντα, τα είδος των newsletter που ανοίγετε ή όχι, το περιεχόμενο τους και η διάδρασή σας μαζί μας μετά από κάθε αποστολή newsletter, το είδος των προϊόντων που αγοράζετε, οι όροι αναζήτησης που έχετε εισαγάγει ή οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ μέσα στο Δικτυακό Τόπο, τα προϊόντα που τοποθετείτε στο καλάθι και δεν ολοκληρώνετε την αγοράς τους, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ κ.λ.π.
 • Από τις αγορές σας δημιουργούμε δεδομένα σχετικά με τις αγορές σας, το ιστορικό των παραγγελιών σας και αγορών σας, τις προτιμήσεις σας, τη συχνότητα των αγορών σας ανά είδος, την αξία των προϊόντων που αγοράζετε ή που σας ενδιαφέρουν.
 • Δεδομένα σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων επισκέπτεστε το Δικτυακό μας Τόπο, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείται για να προσπελάσετε το Δικτυακό μας Τόπο κτλ

Γ. Δεδομένα που τυχόν συλλέγουμε από τρίτους:

 • Ενδέχεται να λάβουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποιον τρίτο φίλο σας, ο οποίος σας δήλωσε προκειμένου να λάβετε από εμάς ένα δώρο.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες προφίλ γενικά εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας από μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία εσείς οικειοθελώς τις αναρτάτε

Δ. Δεδομένα από δημόσιες αρχές και από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

 1. Ποιοι είναι οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η εταιρία μας  επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • για τη λήψη των παραγγελιών σας, τη διεκπεραίωση αυτών, και την αποστολή των προϊόντων σε εσάς και την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα που αφορούν στην πώληση των προϊόντων μας σε εσάς.
 • Για τη διαχείριση και διεκπεραίωση και τη επεξεργασία των πληρωμών σας συμπεριλαμβανόμενής και της ασφάλειας της οικονομικής μας συναλλαγής.
 • Για την εξυπηρέτησή σας ως Μέλος στην «hangermou.gr» με το άνοιγμα του Λογαριασμού σας σε εμάς.
 • Για τη δημιουργία, φύλαξη και συντήρηση βάσης δεδομένων με το πελατολόγιό μας και την ανάλυση αυτής.
 • Για την αποστολή σε εσάς εμπορικής επικοινωνίας μέσω newsletter, sms, ή άλλων πολυμέσων που αφορά σε νέα της Εταιρείας μας, σε προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες ή/και για την αποστολή σε εσάς εξατομικευμένων ενημερώσεων με βάση τις προτιμήσεις σας και το προφίλ σας σε εμάς και για την κατανόηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών μας.
 • Για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας όπως για παράδειγμα της υπαναχώρησης, αντικατάστασης κτλ, και την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
 • Για την ασφάλεια των συναλλαγών
 • για επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις, όπως για τη διάθεση των προϊόντων μας στην αγορά και τη βελτιστοποίηση αυτών, για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας και της εξυπηρέτησής σας από εμάς μέσα στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, καθώς και για την προσαρμογή των εμπειριών σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.
 • Για την έρευνα αγοράς, στατιστικές αναλύσεις, για την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και τη διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ και να σας ενημερώνουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας για πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής στις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ ή προώθησης προϊόντων της «hangermou.gr».
 • για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε, ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο σημείο που συλλέγονται αρχικά οι πληροφορίες για εσάς
 • την εξυπηρέτηση και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων που έχουν ηλεκτρονικώς υποβάλλει τα Υποκείμενα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων με σκοπό:

-Τη διενέργεια ελέγχων που προβλέπονται από νομοθετήματα.

-Την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων πράξεων.

-Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

-Εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, την προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων μας.

-Τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας.

-Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς

6.Δήλωση

Απευθυνόμαστε μόνο σε κοινό ενηλίκων και  η πρόθεση της «hangermou.gr» είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο της.

Εάν είστε ανήλικοι παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε καμία ή μέσω καμίας από τις δυνατότητές του, μην εγγράφεστε στον ιστότοπο, μην κάνετε καμία αγορά μέσω του ιστότοπου και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεδομένου του όγκου των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω διαδικτύου, να διαγράψουμε τις σχετικές πληροφορίες.

Συνίσταται δε στους ενήλικες να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρία;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και την Εθνική Νομοθεσία.

Για δε την  εμπορική επικοινωνίας μας  αυτή γίνεται σύμφωνα με τα όσα καθορίζει η νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή (Ν. 2251/1994),ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΓΚΠΔ 2016/679)  καθώς και η εθνική Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών  (Ν. 2472/1997,Ν. 4624/19  Ν. 3471/2006),όπως  εκάστοτε ισχύουν.

Κατά περίπτωση, οι νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι οι κάτωθι:

-Άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ

Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από την σύναψη της σύμβασης.

-Άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ

Επεξεργασία απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό Δίκαιο.

-Άρθρο 6 παρ.1δ ΓΚΠΔ

Επεξεργασία απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου δεδομένων ή άλλου προσώπου.

-Άρθρο 6 παρ.1στ ΓΚΠΔ

Επεξεργασία απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων,

-Άρθρο 6 παρ.1α ΓΚΠΔ

-Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,όπως:

 • για την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού στο e-shop
 • για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. όταν ζητάτε ο ίδιος από την Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας ή να διαχειριστεί ένα θέμα σας)
 • για λήψη άμεσης εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία (στο κινητό σας ή στο email σας ή σε πολυμέσα) και άλλα.

Όταν μας δίνετε την συγκατάθεσή σας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε για το μέλλον με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στο αντίστοιχο υπερκειμενικό σύνδεσμο στο email επικοινωνίας ή sms ή multimedia messages (π.χ. viber) ή με πρόσβαση στο Λογαριασμό σας στο e-shop (εφόσον διαθέτετε).

Σε περίπτωση που προτιθέμεθα να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό άλλο από εκείνον για τον οποίο συλλέχθηκαν , σας παρέχουμε πριν από την εν λόγω επεξεργασία πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες. 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας ;

-Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει η ίδια η εταιρία μας και ειδικότερα το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρίας,απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του  e-shop , το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

-Για τη λειτουργία του e-shop και την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, πρόσβαση στα απολύτως αναγκαία δεδομένα σας αποκτούν και και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας ,όπως ενδεικτικά, τέτοιες συνεργαζόμενες εταιρίες είναι η εταιρεία που υποστηρίζει και φιλοξενεί τεχνικά το eshop,  η εταιρία ταχυμεταφορών που είναι υπεύθυνη για τις παραδόσεις των προϊόντων, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (πχ τράπεζες, οργανισμοί πληρωμών) .

-Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων εφόσον απαιτείται από τον νόμο, δικαστική ή κανονιστική απόφαση ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε  τον Διαδικτυακό μας Τόπο και αναλυτικότερα σε:

 • Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς,
 • Οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης,
 • Τεχνολογικούς και αναλυτικούς παρόχους υπηρεσιών,
 • Παρόχους και συνεργάτες υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποστήριξη ,τη μεταφορά και την παράδοση ή/και τις εγκαταστάσεις των συνεργατών τους,
 • Παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών
 • Παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστικά πρακτορεία ή διαφημιστικοί εταίροι.

-Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους Δικτυακούς Τόπους μας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα χρήστη, εικόνα προφίλ και πόλη.  Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου με τους φίλους σας ή το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την αλληλεπίδρασή σας με την Εταιρία.  Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που σας παρέχουμε για τη διαχείριση της κοινής χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας με σκοπό τον έλεγχο των πληροφοριών που καθιστάτε διαθέσιμες μέσω των στοιχείων μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα  δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται όμως να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ενώ ορισμένες χώρες έχουν χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι διαθέτουν επαρκή Νομική Προστασία για τα προσωπικά δεδομένα, σε άλλες χώρες θα είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την εξασφάλιση κατάλληλων εγγυήσεων για τις πληροφορίες πχ μέσω επιβολής συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις και μέτρα για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού χώρου, όπως την υπογραφή των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες ή  τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield)  και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπό μας.

9.Μέτρα προστασίας        

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την εταιρία μας διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Τηρούμε και λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχετε.

Χρησιμοποιούμε και διαρκώς αναβαθμίζουμε τα συστήματα, που απαιτούνται για την ασφαλή και προσήκουσα λειτουργία του καταστήματος και διαρκώς ελέγχουμε την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας. Ενδεικτικά χρησιμοποιούμε σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, προστασίας, προστασίας κατά των ιών, προστασίας κατά των κακόβουλων ενεργειών κ.τ.λ.

Για την ασφάλεια του Χρήστη έχει εγκατασταθεί SSL certificate, που διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη κατά την πλοήγηση του στην ιστοσελίδα.

Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και έχουμε νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρία να τηρούν εχεμύθεια,   να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρίας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και  να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (GDPR).

Επιλέγουμε το προσωπικό, πρόσωπα ή τρίτους συνεργάτες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου , οι οποίοι δεσμέυονται με τις αντίστοιχες συμβάσεις τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου.

Ο χρήστης υποχρεούται να μη γνωστοποιεί τα στοιχεία και τον κωδικό που έχει δηλώσει για το άνοιγμα του Λογαριασμού, ο οποίος είναι προσωπικός και αμεταβίβαστος.

Πραγματοποιούμε τακτικούς ποιοτικούς και ελέγχους ασφαλείας στα συστήματα και τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούμε, ώστε να διορθώνονται οι παράγοντες που οδηγούν σε ανακρίβειες στα δεδομένα.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Διαδικτυακό μας Τόπο, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

 1. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι η εταιρία μας αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Τα Υποκείμενα θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο αλληλεπιδράτε με εμάς, όπως διατήρηση λογαριασμού , αγορά  από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα  ,αν είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς και όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση τη συγκατάθεσή σας για καθέναν από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι την τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Τα δεδομένα επικοινωνίας σας καθώς και τα δεδομένα των προσωπικών σας επιλογών για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας μαζί σας τα διατηρούμε για πέντε (5) έτη από την τελευταία επικοινωνία σας μαζί μας π.χ. πραγματοποίηση αγοράς , συμμετοχή σε διαγωνισμό.

Για τους σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα τυχόν επιβάλλεται από την εθνική Νομοθεσία (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις κ.α.)

Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας είτε διαγράφονται πλήρως και δεν χρησιμοποιούνται εφεξής (με εξαίρεση όσα δεδομένα οφείλουμε να διατηρούμε βάσει της εκτέλεσης της σύμβασης ή/και σε εκπλήρωση υποχρέωσης της εκ του νόμου π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις) είτε διατηρούνται ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα  ή  ψευδωνυμοποιημένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

-Δικαίωμα πρόσβασης/ενημέρωσης:

Αυτό σημαίνει ότι έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

-Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

-Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη ή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

-Δικαίωμα φορητότητας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

-Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

– Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (π.χ. κατάρτιση προφίλ) που σας επηρεάζουν σημαντικά, εκτός εάν :

Α)Η αυτοματοποιημένη απόφαση απαιτείται για να συνάψετε ή να υπογράψετε μια σύμβαση μαζί μας.

Β)Έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας να λάβουμε μια τέτοια απόφαση.

Γ)Η αυτοματοποιημένη απόφαση επιτρέπεται από το τοπικό δίκαιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ.

-Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ:

 Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

13.Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

13.1 Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε:

– να απευθυνθείτε στην εταιρίας μας εγγράφως στη διεύθυνση, Λεωφόρος Κομνηνών 4 , Πανόραμα ,Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55236, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: hangermou@gmail.com και τηλεφωνικά : +2316 016 832.

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

13.2 Επίσης μπορείτε να διαχειριστείτε τα δεδομένα σας μέσω του τυχόν Λογαριασμού σας στο e-shop, εφόσον έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό κατά την εγγραφή σας στο e-shop, όπου αποκτάτε πρόσβαση με την εισαγωγή του e-mail σας ως ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που θα δημιουργήσετε (τον οποίο οφείλετε να τηρείτε μυστικό και να διαφυλάσσετε πάντοτε καθώς και να ενημερώσετε την Εταιρεία σε περίπτωση απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης). Ο κωδικός πρόσβασης κρυπτογραφείται και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή του.

13.3 Αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και αρμόδια για κάθε επίλυση διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 1. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναλύονται ανωτέρω.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά 13-12-2021